Patiënteninformatie

Witte Kruis doet er alles aan om hoogwaardige zorg te bieden aan patiënten en hun familie. Daarvoor werken we nauw samen met instellingen uit de keten van acute zorgverlening. Om de hoge kwaliteit van zorg te blijven waarborgen, worden onze medewerkers regelmatig bijgeschoold, stellen wij hoge eisen aan ons wagenpark en investeren wij volop in innovaties. Daarnaast houden wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken en wordt onze organisatie getoetst via interne en externe kwaliteitsonderzoeken.

PatientenveiligheidDe veiligheid van onze patiënten staat voorop. Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) borgt de veiligheid van zowel patiënten als medewerkers. 

Om risico’s op onveiligheid tijdens het zorgproces te voorkomen werkt Witte Kruis met goed getraind personeel, goede materialen en hulpmiddelen en volgens strakke procedures en protocollen. Bovendien hebben we het Veilig Incident Melden-systeem (VIM) geïmplementeerd. Binnen dit systeem staat centraal dat risico’s worden opgespoord en geanalyseerd, oplossingen worden bedacht en verbeteringen worden aangedragen.

Meer weten over veiligheid binnen de ambulance? Bekijk de patiëntenkaart die binnen de ambulancebranche ontwikkeld is.

Soms komt u als patiënt in aanraking met aangrijpende gebeurtenissen. Slachtofferhulp staat altijd voor u klaar. Slachtofferhulp Nederland biedt juridisch advies, praktische hulp en emotionele steun als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, verkeersongeluk of ramp. Op de website van Slachtofferhulp Nederland vindt u meer informatie en kunt u een afspraak maken.

Wilt u een bericht bij ons achterlaten, zoals een klacht of compliment, of heeft u vragen naar aanleiding van onze zorgverlening? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

De rechtspositie van een patiënt is wettelijk beschermd. Als patiënt bij een ambulancedienst heeft u recht op:

  • duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
  • om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
  • inzage in uw medisch dossier.

Naast rechten heeft u ook een aantal plichten. U bent bijvoorbeeld verplicht om de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen. Ook bent u verplicht om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling, door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener geeft.

Het tarief van ambulancevervoer wordt landelijk vastgesteld en is voor alle ambulancediensten in Nederland gelijk. Bij het berekenen van de kosten wordt onderscheid gemaakt tussen besteld vervoer (urgentie B) en spoedvervoer (urgentie A1 en A2). De tarieven van ambulancezorg in 2020 zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het ambulancevervoer wordt in Nederland betaald door de zorgverzekeraar, maar houd er rekening mee dat deze vergoeding verrekend wordt met uw eigen risico. Als verzekerde merkt u meestal niets van de rekening. Deze wordt net als de rekening van de huisarts en het ziekenhuis door ons rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar. Soms is dit niet mogelijk, omdat bij ons onvoldoende persoonsgegevens bekend zijn. Dan ontvangt u zelf de rekening en moet u deze zelf betalen. Daarna kunt u de rekening bij de zorgverzekeraar declareren.

Deel deze pagina: