Patiënteninformatie

Witte Kruis doet er alles aan om hoogwaardige zorg te bieden aan patiënten en hun familie. Daarvoor werken we nauw samen met instellingen uit de keten van acute zorgverlening. Om de hoge kwaliteit van zorg te blijven waarborgen, worden onze medewerkers regelmatig bijgeschoold, stellen wij hoge eisen aan ons wagenpark en investeren wij volop in innovaties. Daarnaast houden wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken en wordt onze organisatie getoetst via interne en externe kwaliteitsonderzoeken.

Patientenveiligheid
De veiligheid van onze patiënten staat voorop. Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) borgt de veiligheid van zowel patiënten als medewerkers. 

Om risico’s op onveiligheid tijdens het zorgproces te voorkomen werkt Witte Kruis met goed getraind personeel, goede materialen en hulpmiddelen en volgens strakke procedures en protocollen. Bovendien hebben we het Veilig Incident Melden-systeem (VIM) geïmplementeerd. Binnen dit systeem staat centraal dat risico’s worden opgespoord en geanalyseerd, oplossingen worden bedacht en verbeteringen worden aangedragen.

Meer weten over veiligheid binnen de ambulance? Bekijk de patiëntenkaart die binnen de ambulancebranche ontwikkeld is.

Soms kom je als patiënt in aanraking met aangrijpende gebeurtenissen. Slachtofferhulp staat altijd voor je klaar. Slachtofferhulp Nederland biedt juridisch advies, praktische hulp en emotionele steun als je slachtoffer bent geworden van een misdrijf, verkeersongeluk of ramp. Op de website van Slachtofferhulp Nederland vind je meer informatie en kun je een afspraak maken.

Wil je een bericht bij ons achterlaten, zoals een klacht of compliment, of heb je vragen naar aanleiding van onze zorgverlening? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.

De rechtspositie van een patiënt is wettelijk beschermd. Als patiënt bij een ambulancedienst heb je recht op:

  • duidelijke informatie over je gezondheidstoestand;
  • om op basis van de informatie die je hebt gekregen van de hulpverlener te beslissen of je toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
  • inzage in je medisch dossier.

Naast rechten heb je ook een aantal plichten. Je bent bijvoorbeeld verplicht om de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren zodat hij je op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen. Ook ben je verplicht om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling, door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener je geeft.

Patiënt centraal
Het tarief van ambulancevervoer wordt landelijk vastgesteld en is voor alle ambulancediensten in Nederland gelijk. Bij het berekenen van de kosten wordt onderscheid gemaakt tussen besteld vervoer (urgentie B) en spoedvervoer (urgentie A1 en A2). De tarieven van ambulancezorg in 2020 zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit

Het ambulancevervoer wordt in Nederland betaald door de zorgverzekeraar, maar houd er rekening mee dat deze vergoeding verrekend wordt met je eigen risico. Als verzekerde merk je meestal niets van de rekening. Deze wordt net als de rekening van de huisarts en het ziekenhuis door ons rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar. Soms is dit niet mogelijk, omdat bij ons onvoldoende persoonsgegevens bekend zijn. Dan ontvang je zelf de rekening en moet je deze zelf betalen. Daarna declareer je de rekening bij je zorgverzekeraar.

Deel deze pagina: