Patiënteninformatie

Witte Kruis doet er alles aan om hoogwaardige zorg te bieden aan patiënten en hun familie. Daarvoor werken we nauw samen met instellingen uit de keten van acute zorgverlening. Om de hoge kwaliteit van zorg te blijven waarborgen, worden onze medewerkers regelmatig bijgeschoold, stellen wij hoge eisen aan ons wagenpark en investeren wij volop in innovaties. Daarnaast houden wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken, wordt onze organisatie getoetst via interne en externe kwaliteitsonderzoeken en hebben we een patiëntenraad. 

PatientenveiligheidDe veiligheid van onze patiënten staat voorop. Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) borgt de veiligheid van zowel patiënten als medewerkers. 

Om risico’s op onveiligheid tijdens het zorgproces te voorkomen werkt Witte Kruis met goed getraind personeel, goede materialen en hulpmiddelen en volgens strakke procedures en protocollen. Bovendien hebben we het Veilig Incident Melden-systeem (VIM) geïmplementeerd. Binnen dit systeem staat centraal dat risico’s worden opgespoord en geanalyseerd, oplossingen worden bedacht en verbeteringen worden aangedragen.

Meer weten over veiligheid binnen de ambulance? Bekijk de patiëntenkaart die binnen de ambulancebranche ontwikkeld is.

Soms komt u als patiënt in aanraking met aangrijpende gebeurtenissen. Slachtofferhulp staat altijd voor u klaar. Slachtofferhulp Nederland biedt juridisch advies, praktische hulp en emotionele steun als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, verkeersongeluk of ramp. Op de website van Slachtofferhulp Nederland vindt u meer informatie en kunt u een afspraak maken.

Wilt u een bericht bij ons achterlaten, zoals een klacht of compliment, of heeft u vragen naar aanleiding van onze zorgverlening? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

De rechtspositie van een patiënt is wettelijk beschermd. Als patiënt bij een ambulancedienst heeft u recht op:

  • duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
  • om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
  • inzage in uw medisch dossier.

Naast rechten heeft u ook een aantal plichten. U bent bijvoorbeeld verplicht om de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen. Ook bent u verplicht om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling, door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener geeft.

Witte Kruis vindt het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de privacywetgeving in Nederland (o.a. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, Wet aanvullende bepalingen).

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoons- en medische gegevens. Daarnaast bestaat het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, te vernietigen of over te dragen. Hoe u dat kunt doen vindt u op de pagina met meer informatie over het medisch dossier. De uitgangspunten en voorwaarden van deze rechten kunt u terugvinden in het privacy statement van Witte Kruis.

Het tarief van ambulancevervoer wordt landelijk vastgesteld en is voor alle ambulancediensten in Nederland gelijk. Bij het berekenen van de kosten wordt onderscheid gemaakt tussen besteld vervoer (urgentie B) en spoedvervoer (urgentie A1 en A2). De tarieven van ambulancezorg in 2020 zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het ambulancevervoer wordt in Nederland betaald door de zorgverzekeraar, maar houd er rekening mee dat deze vergoeding verrekend wordt met uw eigen risico. Als verzekerde merkt u meestal niets van de rekening. Deze wordt net als de rekening van de huisarts en het ziekenhuis door ons rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar. Soms is dit niet mogelijk, omdat bij ons onvoldoende persoonsgegevens bekend zijn. Dan ontvangt u zelf de rekening en moet u deze zelf betalen. Daarna kunt u de rekening bij de zorgverzekeraar declareren.

Voor u als patiënt, of als naaste, is het schrikken als er gebruik is gemaakt van een ambulance. Uiteraard wilt u als zorgvrager ervan uit kunnen gaan dat u kwalitatieve zorg ontvangt en correct behandeld wordt.
Terecht, en daar werken alle zorgverleners van Witte Kruis 24 uur per dag aan.

De patiëntenraad van Witte Kruis is aangesteld per januari 2022 en heeft als hoofdtaak de belangen van alle patiënten van Witte Kruis te behartigen. Het betreft de regio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland (in deze regio staat een vacature open), Noord- en Oost-Gelderland en Zeeland. De patiëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van deze vier regio’s. De leden van de patiëntenraad hebben allen affiniteit of ervaring met ambulancezorg.

De patiëntenraad denkt en werkt mee vanuit zijn rol om het beste voor alle patiënten te realiseren. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld patiëntveiligheid, kwaliteit van ambulancezorg, hygiëne en privacy. De patiëntenraad adviseert daarnaast gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur van Witte Kruis. Op haar beurt heeft Witte Kruis ook de verplichting om voorstellen aan de patiëntenraad voor instemming voor te leggen. Dit volgt uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.

De patiëntenraad heeft vier kernwaarden voor zijn functioneren vastgesteld:
• Wij kunnen ons in elkaars (de patiëntenraad enerzijds en Witte Kruis anderzijds) positie verplaatsen;
• Wij zijn bereid naar elkaar te luisteren;
• Wij betrekken elkaar vroegtijdig bij veranderingen en trekken proactief met elkaar op;
• Wij hechten aan een cultuur van volledig wederzijdse integriteit en transparantie.

De patiëntenraad heeft voor de uitvoering van zijn taak vier kwaliteitscriteria vastgesteld, alles in de context van de ambulancezorg, te weten:

• Toegankelijke zorg voor de patiënt dan/wel via haar direct betrokkenen;
• Veilige zorg;
• Continuïteit van zorg;
• Effectieve zorg;
• Zorg dichtbij.

Daarnaast werkt de patiëntenraad aan een werkplan voor de komende jaren. Eens per jaar wordt dit plan gedeeld via deze website.

Samenstelling patiëntenraad:
PatientenraadEdward Lammers (Noord- en Oost-Gelderland) Voorzitter
Jan Daalmijer (Noord-Holland Noord) Plaatsvervangend voorzitter
René Beunk (Noord- en Oost-Gelderland) lid
Peter Vrancken (Zeeland) lid

Er staat een vacature open voor Kennemerland.

De leden zijn op persoonlijke titel lid van de patiëntenraad en vervullen hun functie op vrijwillige basis. Ze werken niet bij één van de ambulancediensten en hebben daar ook geen zakelijke belangen bij.

Dit doet de patiëntenraad niet:
De patiëntenraad behandelt geen individuele klachten. Als u een klacht of compliment over de zorgverlening van Witte Kruis kenbaar wilt maken, kunt u die indienen via de website van Witte Kruis. 

Contact
Heeft u een vraag of opmerking aan de patiëntenraad, stuur gerust een e-mail aan: patientenraad@wittekruis.nl.

Deel deze pagina: