Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg is een onmisbare schakel in de zorgketen. Gespecialiseerde verpleegkundigen, chauffeurs en centralisten verlenen in deze zorgbranche acute zorg aan patiënten op locatie. Ambulancezorg in Nederland omvat het hele proces van een melding tot en met de overdracht van een patiënt in een ziekenhuis.

In Nederland zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, meer dan 800 ambulances beschikbaar om zorg te verlenen. Ruim 6.000 ambulancezorg medewerkers bieden spoedeisende en geplande ambulancezorg. De Meldkamer voor de Ambulancezorg (MKA) geeft jaarlijks ruim 1.3 miljoen ritten uit. Driekwart van de ritten is spoedeisend. Een kwart van de ritten zijn voor de zogenaamde geplande ambulancezorg. Ambulances worden ook ingezet bij de bestrijding van rampen en bij veel publiekstrekkers, zoals festivals en sportwedstrijden.

Landelijke organisatie

De ambulancezorg in Nederland is, evenals politie en brandweer, verdeeld over 25 regio’s. Deze gebieden zijn gelijk aan de 25 veiligheidsregio’s waarin Nederland is opgedeeld.

De ambulanceorganisaties in de verschillende gebieden, ook wel regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) genoemd, werken onderling samen en worden ondersteund door de sectororganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN). Elk jaar publiceert AZN de kerncijfers van alle 25 RAV’s. Hiermee wordt inzicht gegeven in de cijfers en prestaties per regio en voor Nederland als geheel. Bekijk de meest recente publicatie.

Sinds 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) van toepassing op de ambulancezorg in Nederland. Deze wet geeft aan dat er één organisatie verantwoordelijk is voor het verlenen van ambulancezorg in de regio. Hierbij hoort tevens het in stand houden van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). In juni 2020 is de Wet Ambulancevoorzieningen aangenomen. Deze wet waarborgt de kwaliteit en continuïteit van de ambulancevoorzieningen.

Witte Kruis is de aangewezen partij voor het verlenen van ambulancezorg in RAV Zeeland en RAV Noord- en Oost- Gelderland en draagt in deze twee regio’s ook de verantwoordelijkheid voor de MKA. In de overige drie RAV’s (Haaglanden, Noord-Holland Noord en Kennemerland) waarin Witte Kruis actief is, is een samenwerkingsverband opgericht waardoor Witte Kruis samen met andere ambulancediensten de ambulancezorg in deze regio’s verleent. Witte Kruis verzorgt ruim 157.000 ambulanceritten per jaar.

Veiligheidsregio’s

Om veiligheidsrisico’s zo klein mogelijk te houden wordt in ons land door verschillende instanties op het gebied van veiligheid nauw samengewerkt in 25 Veiligheidsregio’s. Een Veiligheidsregio is een gebied waarin instanties samenwerken op het gebied van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. 

1. Groningen
2. Fryslân
3. Drenthe
4. IJsselland
5. Twente
6. Noord- en Oost-Gelderland
7. Gelderland Midden
8. Gelderland Zuid
9. Utrecht
10. Noord-Holland-Noord
11. Zaanstreek-Waterland
12. Kennemerland
13. Amsterdam-Amstelland

14. Gooi en Vechtstreek
15. Haaglanden
16. Hollands Midden
17. Rotterdam-Rijnmond
18. Zuid-Holland-Zuid
19. Zeeland
20. Midden- en West-Brabant
21. Brabant-Noord
22. Brabant-Zuidoost
23. Limburg-Noord
24. Zuid-Limburg
25. Flevoland

Veiligheidsregio's-ambulancezorg-Nederland

Meer weten over ambulancezorg?

Deel deze pagina: