Over Witte Kruis

Witte Kruis is tot het uiterste gedreven om de kansen op een betere gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven te vergroten. Door de best mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen. Op de plek waar het nodig is. Op de momenten waarop het telt. Wij zijn ‘driven by care’.

Bij ons werken professionals met passie, die zich inzetten voor ambulancezorgevenementenzorg, huisartsenvervoer, orgaandonatievervoer en burgerhulpverlening. Daarnaast focust Witte Kruis continu op innovatie vanuit onze gedrevenheid om de beste mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen.

Wij bieden hoogwaardige zorg aan al onze patiënten. Dat doen wij niet alleen, maar in samenwerking met onze partners in ziekenhuizen, huisartspraktijken, meldkamers, GGZ-instellingen, verloskundige praktijken en GGD’s. Wij werken intensief samen om kwaliteit te waarborgen in de zorgverlening aan onze patiënten. De veiligheid en het belang van de patiënt staan hierbij centraal.

De totale organisatie bestaat uit ruim 1000 medewerkers en meer dan 200 voertuigen. In de regio’s waarbinnen Witte Kruis actief is, wonen ruim 4 miljoen mensen. Vanuit 42 ambulanceposten kunnen dag en nacht ruim 130 ambulances en Rapid Responders uitrijden om patiënten te vervoeren in die regio’s. Vanuit 15 huisartsenposten (HAP) verspreid over de gebieden Zeeland, Haaglanden, Twente en Friesland kunnen ruim 30 voertuigen uitrijden om huisartsen te vervoeren. Bijna 20 voertuigen kunnen uitrijden vanuit Zuid- en West-Nederland om orgaandonatievervoer te verzorgen.

Duurzaamheid

Witte Kruis zet zich in voor een gezond en duurzaam Nederland. Om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot, zijn we gestart met de CO₂-Prestatieladder. Door het maken van een CO₂-footprint brengen we onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart. CO2 reductie Witte Kruis april 2024

Zo komen we te weten met welke maatregelen en met welk beleid we een nòg grotere bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere samenleving. 

Dankzij onze inzet voor CO₂-reductie hebben we eind 2023 een certificering op niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder ontvangen. Dit het hoogste niveau, hiermee laten we zien, naast dat we ons inzetten om onze eigen uitstoot te verminderen, ook bezig zijn met duurzaam inkopen bij onze leveranciers, om ook hier CO2-reductie te borgen.
Zo leggen we zonnepalen op onze daken, rijden we zoveel mogelijk elektrisch en zijn onze plastic koffiebekertjes vervangen. Hiernaast zijn meerdere volledig elektrische voertuigen aangeschaft.

Onze footprint wordt vervolgens elk half jaar opnieuw berekend. In deze Grafiek CO2 uitstoot zie je de CO₂-uitstoot over de afgelopen jaren. 

Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en de Patiëntenraad

De Raad van Bestuur bepaalt en draagt de verantwoordelijkheid voor het algemene beleid binnen Witte Kruis en de aan haar verbonden ondernemingen. Het bestuur vertegenwoordigt Witte Kruis tegenover patiënten, organisaties en andere belanghebbenden. De Raad van Bestuur van Witte Kruis bestaat uit drie leden.

Saskia Louwers – Algemeen directeur Witte Kruis en uitvoerend bestuurder.
Vincent Verweijmeren – Directeur Finance & IT van Witte Kruis uitvoerend bestuurder.
Manu Lageirse – Algemeen directeur Transdev en niet-uitvoerend bestuurder van Witte Kruis.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Witte Kruis en de met haar verbonden ondernemingen. Hiervoor is een toezichtvisie opgesteld.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur, op hoe zij de organisatie leidt en organiseert. De relatie tussen de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur en de algehele governance binnen Witte Kruis is in lijn met de vigerende Governancecode Zorg georganiseerd.

De Raad van Commissarissen van Witte Kruis is zodanig samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de vennootschap en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden.

Dianda Veldman
Thie Brouwer  
Ype Schat

Ype Schat studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen waar hij in 1986 zijn artsexamen behaalde.
Na meerdere functies bij de GGD regio Arnhem werd hij in 2001 benoemd als directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden en directeur van de RAV Gelderland Midden. Hij beklede deze functies tot zijn pensioen in 2018.
In deze periode vulde hij een aantal landelijke bestuurlijke functies in, waaronder in het bestuur van GGD Nederland en GHOR Nederland. Tevens was Ype jaren lid van de Landelijke Operationele Staf.
Sinds 2018 is hij lid van de RvC Witte Kruis en bestuurslid van de Stichting Nederlandse Triage Standaard, de stichting Kennis en Advies Dierplagenbestrijding en van de dak- en ttuislozenopvang in Arnhem

Voor u als patiënt, of als naaste, is het schrikken als er gebruik is gemaakt van een ambulance. Uiteraard wilt u als zorgvrager ervan uit kunnen gaan dat u kwalitatieve zorg ontvangt en correct behandeld wordt.
Terecht, en daar werken alle zorgverleners van Witte Kruis 24 uur per dag aan.

De patiëntenraad van Witte Kruis is aangesteld per januari 2022 en heeft als hoofdtaak de belangen van alle patiënten van Witte Kruis te behartigen. Het betreft de regio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland, Noord- en Oost-Gelderland en Zeeland. De patiëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van deze vier regio’s. De leden van de patiëntenraad hebben allen affiniteit of ervaring met ambulancezorg.

De patiëntenraad denkt en werkt mee vanuit zijn rol om het beste voor alle patiënten te realiseren. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld patiëntveiligheid, kwaliteit van ambulancezorg, hygiëne en privacy. De patiëntenraad adviseert daarnaast gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur van Witte Kruis. Op haar beurt heeft Witte Kruis ook de verplichting om voorstellen aan de patiëntenraad voor instemming voor te leggen. Dit volgt uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.

De patiëntenraad heeft vier kernwaarden voor zijn functioneren vastgesteld:
• Wij kunnen ons in elkaars (de patiëntenraad enerzijds en Witte Kruis anderzijds) positie verplaatsen;
• Wij zijn bereid naar elkaar te luisteren;
• Wij betrekken elkaar vroegtijdig bij veranderingen en trekken proactief met elkaar op;
• Wij hechten aan een cultuur van volledig wederzijdse integriteit en transparantie.

De patiëntenraad heeft voor de uitvoering van zijn taak vier kwaliteitscriteria vastgesteld, alles in de context van de ambulancezorg, te weten:
• Toegankelijke zorg voor de patiënt dan/wel via haar direct betrokkenen;
• Veilige zorg;
• Continuïteit van zorg;
• Effectieve zorg;
• Zorg dichtbij.

Daarnaast werkt de patiëntenraad aan een werkplan voor de komende jaren. Eens per jaar wordt dit plan gedeeld via deze website.

Samenstelling patiëntenraad (op de foto van links naar rechts):
Vacature (Kennemerland) lid
Peter Vrancken (Zeeland) lid
René Beunk (Noord- en Oost-Gelderland) lid
Jan Daalmijer (Noord-Holland Noord) Plaatsvervangend voorzitter
Edward Lammers (Noord- en Oost-Gelderland) Voorzitter

De leden zijn op persoonlijke titel lid van de patiëntenraad en vervullen hun functie op vrijwillige basis. Ze werken niet bij één van de ambulancediensten en hebben daar ook geen zakelijke belangen bij.

Dit doet de patiëntenraad niet:
De patiëntenraad behandelt geen individuele klachten. Als u een klacht of compliment over de zorgverlening van Witte Kruis kenbaar wilt maken, kunt u die indienen via de website van Witte Kruis. 

Contact
Heeft u een vraag of opmerking aan de patiëntenraad, stuur gerust een e-mail aan: patientenraad@wittekruis.nl.

Deel deze pagina: